Kompleksowe

Usługi badawcze

Oferujemy zarówno kompleksowe usługi badawcze, jak i prace nad poszczególnymi etapami badań

Z

Doradztwo w zakresie badań

Wspólnie z Klientem opracowujemy kompleksowy program badawczy pozwalający na pozyskanie danych niezbędnych do efektywniejszego zarządzania firmą/ instytucją i pełniejszego wykorzystania potencjału rynku.

Z

Opracowanie metodologii badawczej

Po otrzymaniu zapytania ofertowego opracowujemy program badawczy, dobieramy metody i techniki pozwalające na uzyskanie odpowiedzi na pytania postawione przez Klienta.

Z

Opracowanie narzędzi badawczych

Przygotowujemy narzędzia niezbędne do pozyskania poszukiwanych informacji – kwestionariusze, scenariusze, karty dzienniczków itp.

Z

Realizacja badania w terenie

Badanie w terenie realizujemy adekwatnie do wybranej metodologii jakościowej bądź ilościowej (są to m.in. wywiady face-to-face, telefoniczne, internetowe, wywiady pogłębione, obserwacja czy też spotkania fokusowe).

Z

Prace analityczno-statystyczne

Przeprowadzamy analizę wyników jakościową lub ilościową w oparciu o pakiet statystyczny SPSS.

Z

Opracowanie raportów

Każdy raport zawiera podsumowanie i wnioski stanowiące odpowiedzi na pytania postawione w celach projektu oraz rekomendacje co do dalszych działań, jakie Klient powinien podjąć w badanym obszarze.

Z

Prezentacja wyników

Prezentacja polega na pokazaniu i przedyskutowaniu z przedstawicielami Klienta głównych ustaleń procesu badawczego.

Oferujemy zarówno kompleksowe usługi badawcze, jak i prace nad poszczególnymi etapami badań